391 13P~y}]o!! ]ݨ쪺qq 79 AsW 50 ڤѵM_
2015.11.03 º_ o
 
 
new products
@
 
 
Ŷhp ſ@zG] 13mmm ů]_ê] ſ@ۺh] 12mm Ųbzhp
NT$ 1,800 1,422 NT$ 2,300 1,817 NT$ 6,800 5,372 NT$ 1,600 1,264 NT$ 1,480 1,169
 
ŬâG Ů_Yۥiզ ŷż_ Ű{Ū겴]16mm ſ@Cۤ] 8mm
NT$ 4,300 3,397 NT$ 4,700 3,713 NT$ 2,300 1,817 NT$ 1,380 1,090 NT$ 1,990 1,572
 
SŨIíέѱtۺLڤ ŲMέѱtۤ] 10mm Ŷos_j ųzŶԪۤ] 11mm ŬìKtڥp
NT$ 3,500 2,765 NT$ 5,600 4,424 NT$ 4,800 3,792 NT$ 3,980 3,144 NT$ 6,450 5,096
 
SuԧQ Ųbz_Cǥۤ] oiRCǥۤ _űa{Cǥۤ] 10mm ſ@] 9mm
NT$ 5,400 4,266 NT$ 1,950 1,541 NT$ 950 751 NT$ 2,800 2,212 NT$ 1,900 1,501
 
ſ@KzG¾v] 10mm ųzGʪ¾v] 9mm SŬXMv] 12mm ŷżߤv] 10mm ŷżߤv] 10mm
NT$ 2,700 2,133 NT$ 2,300 1,817 NT$ 2,400 1,896 NT$ 2,200 1,738 NT$ 2,300 1,817
 
ųzGFr] 13mm ŲbzF] 8mmm Ű{Ĭۤ] 10mm ŤjդsJY S²jìPY
NT$ 5,400 4,266 NT$ 1,480 1,169 NT$ 790 624 NT$ 2,990 2,362 NT$ 1,300 1,027
 
ŪGʪgwY ŬXPwY ſ@Pu]ؼY ŷbֽpNJY żbqâY
NT$ 5,990 4,732 NT$ 1,600 1,264 NT$ 5,500 4,345 NT$ 1,900 1,501 NT$ 1,300 1,027
 
űmi`ۥ]ؼY ŤźέѱtۼY Ūy_ۼY ŵج_ۼY ¶xW_Y
NT$ 1,350 1,067 NT$ 2,990 2,362 NT$ 4,990 3,942 NT$ 4,990 3.942 NT$ 3,500 2,765
 
ƶhvIJY ŲMnvjìPY ſ@FrY SŲMGoիշNHY Ų`@}
NT$ 3,600 2,844 NT$ 1,500 1,185 NT$ 1,200 948 NT$ 990 782 NT$ 8,800 6,952
 
ŲbzGդL ťG꺡E_ SŪ@sդW @aPF[[ym űmi`۲y
NT$ 3,200 2,528 NT$ 4,990 3,942 NT$ 1,300 1,027 NT$ 5,800 4,582 NT$ 1,700 1,343
 
© 2013 www.pureaura.com.tw All Rights Reserved. q\ / ql